AKTUALITĀTES/JAUNUMI

Projekts “Visiem pieejama un videi draudzīga atpūta” Projekts Nr.(22-01-AL15-A019.2103-000001)

z/s ”Ezerkrasti” 2022.gada maijā uzsāka ES  ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020 .gadam apakšpasākuma 19.2” Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1.” Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”  projekta  „ Visiem pieejama un videi draudzīga atpūta ” realizāciju.

 Šī projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties pontonu laipu, lapeni, galdus ar soliem, veikt teritorijas apgaismojuma un elektroskapju izbūvi un novietošanu.

 Izvēlētās iekārtas un risinājumi ir ilgtermiņa ieguldījums, kas atpūtas kompleksam  “Rāznas Ezerkrasti ” ļaus kļūt vēl pieejamākam un videi draudzīgākam.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm